Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

ITA 2566

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี 2566

O1

โครงสร้าง

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

· แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

· แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงแรงงาน

O5

ข้อมูลการติดต่อ

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

O8

Q&A

·  เว็บบอร์ด

O9

Social Network

Facebook สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

line official  

O10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

O11

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

-แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

-แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

O12

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

– คู่มือการปฏิบัติงานด้านแรงงาน สำหรับตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

– คู่มือปฏิบัติงานด้านสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ

– คู่มือการจัดทำรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสำหรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น

O15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18

E-Service

O19

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

O21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

O22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

O23

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

-แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

-แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ของกระทรวงแรงงาน

O24

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

– คำสั่งการแบ่งงานภายในและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่

O25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O27

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       ในปี 2565 ไม่มีผู้ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O31

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32

การสร้างวัฒนธรรม  NO  Gift Policy

O33

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O34

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O35

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O36

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O37

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

· รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O39

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40

การขับเคลื่อนจริยธรรม

– แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

– แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พ.ศ.2566 – 2570

– การร่วมกิจกรรมจิตอาสา

– ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท

– การร่วมเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และกิจกรรมปล่อยปลา

O41

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

-ประกาศเจตนารมณ์ ซี่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ

– รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

58
TOP