Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตารางข้อมูล

หัวเรื่องวันที่เผยแพร่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563

2 ตุลาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563

2 ตุลาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563

2 ตุลาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563

27 กรกฎาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563

6 มิถุนายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563

6 มิถุนายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563

6 มิถุนายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

6 มิถุนายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563

6 มิถุนายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562

6 มิถุนายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

6 มิถุนายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562

6 มิถุนายน 2563
TOP