Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

ITA ตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส

ITA 2566

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี 2567

O1

โครงสร้าง

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

O4

ข้อมูลการติดต่อ

O5

ข่าวประชาสัมพันธ์

o6

Q&A

 เว็บบอร์ด

o7

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

· แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

· แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงแรงงาน

o8

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

-แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

o9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

o10

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

– คู่มือการปฏิบัติงานด้านแรงงาน สำหรับตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

– คู่มือปฏิบัติงานด้านสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ

– คู่มือการจัดทำรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสำหรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น

o11

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 

–  คู่มือสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ

–  คู่มือการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการร้องเรียน/ร้องทุกข์

–  คู่มือบริการประชาชนกระทรวงแรงงานตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ

o12

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สรุปผลการตอบข้อซักถาม การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

รายงานการติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ

o13

E-Service

o14

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O15

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

O16

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O17

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

o18

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

-แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ของกระทรวงแรงงาน

o19

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

o20

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o21

การขับเคลื่อนจริยธรรม

o22

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O23

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ วินัยข้าราชการ

O24

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o25

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o26

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

จังหวัดนครนายก

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

o27

การสร้างวัฒนธรรม  NO  Gift Policy

o28

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

o29

รายงานการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา

o30

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

o31

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี

o32

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o33

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

o34

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o35

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

748
TOP