Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ...

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน 2562 ...

สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ ปี 2562 ...

นโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ...

การสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 ...

คุณธรรมหลัก 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ...

TOP