Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน รายปี ๒๕๕๖ ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส ๔/๒๕๕๖ ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส ๔/๒๕๕๖ ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 2/2556 (ล่าสุด) ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาสที่ 2/2556 (เดือนเมษายน-มิถุนายน) ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส1/2556 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาสรายปี/2555 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 4/2555 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดนครนายก ไตรมาส 3 ปี 2555 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดนครนายก ไตรมาส 3/2555 ...

TOP