Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก ขอความร่วมมือนายจ้างหรือผู้ประกอบกิจการตอบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรณีที่จังหวัดได้มีประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตาม ลิงก์หรือ QR-CODE นี้

pll_content_description

TOP