Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

รายงานผลการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

pll_content_description

รายงานผลการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

TOP