Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ (เกษตร/ประมง) เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563

pll_content_description

TOP