Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

คณะทำงานตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นสำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานแรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดนครนายก

pll_content_description

TOP