Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

แรงงานจังหวัดนครนายกจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครนายก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 5/2563 และประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

pll_content_description

TOP