Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

ทีมตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครนายก ออกตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและตรวจสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 พื้นที่อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

pll_content_description

TOP