Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

จังหวัดนครนายก จัดโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บูรณาการโครงการเสิรมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการจังหวัดนครนายก

pll_content_description

TOP