Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

TOP