Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์

  นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์

  แรงงานจังหวัดนครนายก
  • นางสาวจิตรารัชต์ ปาปะไพ

   นางสาวจิตรารัชต์ ปาปะไพ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวสลักจิต สืบจากลี

    นางสาวสลักจิต สืบจากลี

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
   • นางสาวชลวรรณ เรืองพงษ์

    นางสาวชลวรรณ เรืองพงษ์

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
  • นางบุญมาภรณ์ สีใส

   นางบุญมาภรณ์ สีใส

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางพรพรรณ สุขแสงเปล่ง

    นางพรพรรณ สุขแสงเปล่ง

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นายสมประสงค์ อ่อนจ้อย

    นายสมประสงค์ อ่อนจ้อย

    พนักงานขับรถยนต์
   • Mrs. Lamun Wiriyachetkun

    Mrs. Lamun Wiriyachetkun

    Cleaning Staff
TOP