Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

ภารกิจ และ หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

 

1.
กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
 
2.
ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์   งานนโยบายและแผน    งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
 
3.
ประสานและดำเนินโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
 
4.
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

17
TOP